آموزش و خرید بازی فکری مونوپولی

خیابان را خریداری نمایید؟ معادل پولی که در آن محل از برگه بازی نوشته شده می باشد پرداخت کرده و مدرک مالکیت آن را خرید بازی فکری روپولی دریافت می‌نمایید. خرید بازی فکری monopoly ولی اگر تمایلی به خرید آن خیابان نداشته باشید،

خرید بازی مونوپولی

بانکدار بایستی خرید بازی فکری مونوپولی آن خیابان را به مزایده بگذارد. قیمت پیش‌نهادی از 10 M آغاز میگردد و تمامی بازیکن‌ها می‌توانند ارزش آیتم نظرشان را پیشنهاد دهند. خیابان‌هایی خرید بازی فکری مونوپولی که وابسته به یکی از بازیکن‌ها می‌باشند. در صورتی که به خیابانی برسید که قبلاً بوسیله یک عدد از بازیکن‌ها خریداری شده باشد، بایستی اجاره بهایی هم اندازه مبلغ درج شده خرید بازی فکری مونوپولی بر روی مدرک مالکیت را به مالک آن خیابان پرداخت خرید بازی فکری monopoly  نمایید. گروه کارت‌های گواهی مالکیت خیابان‌ها اساسی رنگ یکسان را برای ساخ منزل جمع‌آوری نمایید! تا زمانیکه صاحب و خرید بازی فکری مونوپولیمالک مجموعه کارت‌های خرید بازی فکری روپولی گواهی مالکیت خیابان‌ها مهم رنگ یکسان نباشید نمی‌توانید

خرید بازی روپولی فانتزی

در آن خیابان‌ها خانه‌ای بسازید.خرید بازی فکری مونوپولی درصورتیکه مالک مجموعه کارت‌های سند مالکیت خیابان‌ها حساس رنگ یکسان باشید، میزان اجاره قیمت در آن خیابان‌ها ارتقا می‌یابد، همینطور به ازای خرید کردن هرخرید بازی فکری مونوپولی منزل در آن خیابان‌ها، اجاره ارزش به میزان بیشتری ارتقا خواهد یافت. در ارتفاع بازی می‌توانید خانه‌های خریداری شده خود را به هتل ارتقاء بدهید که در بخش ساختمان‌ها تماماً توضیح دیتا می‌شود. ایستگاه راه‌آهن: ایستگاه‌های راه‌آهنی که مالکی ندارد. درصورتیکه خرید بازی فکری مونوپولی به ایستگاه راه‌آهنی برسید که مالکی ندارد می‌توانید آن را خریداری نموده و یا این که به مزایده بگذارید. آیا میخواهید خرید بازی فکری monopoly آن خرید بازی فکری روپولی ایستگاه راه و روش آهن را خریداری نمایید؟ مساوی پولی خرید بازی فکری مونوپولی که در آن محل از کاغذ بازی خرید مهره های بازی مونوپولی متن شده است پرداخت نموده و سند مالکیت آن اخذ کنید.

خرید بازی مونوپولی کارتخوان دار ارزان

ولی در صورتی که تمایلی به خرید آن ایستگاه راه‌آهن نداشته باشید، بانکدار می بایست آن ایستگاه رویکرد آهن را به مزایده بگذارد. ارزش پیشنهادی از 10M آغاز میگردد و کلیه بازیکن‌ها می‌توانند بها مورد نظرشان را سفارش دهند خرید بازی فکری مونوپولی. ایستگاه‌های راه‌آهنی که متعلق به یک عدد از بازیکن‌ها می‌باشند. در صورتی که به ایستگاه راه‌آهنی برسید که قبلاً توسط یکی از از بازیکن‌ها خریداری شده باشدخرید بازی فکری مونوپولی باید به مالک آن ایستگاه خرید بازی فکری monopoly راه‌آهن اجاره خرید بازی فکری روپولی ارزش پرداخت نمایید. مقدار اجاره بها بستگی به تعداد ایستگاه‌هایی خواهد داشت که وابسته به صاحب و مالک ایستگاه راه‌آهن می‌باشد. خرید بازی فکری مونوپولی وقتی که شما صاحب 4 منزل خرید مهره های بازی مونوپولی در یک خیابان باشید می‌توانید با پرداخت پولی آن خانه‌ها را حساس یک هتل معاوضه نمایید.

خرید بازی مونوپولی با کارتخوان

هم اندازه بها هتل که در کارت سند مالکیت خرید بازی فکری مونوپولی معین شده میباشد به بانک پرداخت نموده 4 خانه موجود در آن خیابان را به بانک بازگردانده و یک مهره هتل قرمز‌رنگ رنگ را در خیابان جایگزین نمایید. خرید بازی فکری روپولی شما می‌توانید در خرید بازی فکری مونوپولیهر خیابان تنها خرید بازی فکری monopoly مالک یک هتل باشید و نمی‌توانید هیچ خانه‌ای خرید مهره های بازی مونوپولی را به آن طولانی تر نمایید. نکته در صورتی که یک عدد از خیابان‌های هر مجموعه اساسی رنگ یکسان در رهن خزانه باشد خرید بازی فکری مونوپولی ساختن خانه در هیچ یک از خیابان‌های آن تیم قابلیت پذیر نمی‌باشد. آیا ساختمان به تعداد به اندازه وجود دارد؟ در خرید بازی فکری monopoly صورتیکه همزمان یک‌سری نفر از بازیکن‌ها تقاضای خرید پایانی منزل و یا این که نهایی هتل را داشته باشند بانکدار باید آن ملک را به مزایده خرید بازی فکری روپولی بگذارد خرید بازی فکری مونوپولی . مبلغ پیشنهادی از 10M آغاز خواهد شد.

خرید بازی روپولی ایرانی

در صورتی که هیچ ساختمانی باقی نمانده باشد؟ در اینصورت قبل از تصمیم یک عدد از بازیکن‌ها به فروش ساختمان‌های خویش شما نمی‌توانید هیچ ملکی را خریداری نمایید. مزایده‌ها در صورتی که در خیابان ایستگاه راه‌آهن خرید بازی فکری مونوپولی و یا محل سرویس ها عمومی‌ای که مالکی ندارند، مستقر باشید و تمایلی به خرید کردن آنان هم نداشته باشید، بانکدار باید آنها را به خرید مهره های بازی مونوپولی مزایده بگذارید. 1- بانکدار مزایده آن محل را اهمیت مبلغ پیشنهادی 10M به جهت همه خرید بازی فکری روپولی بازیکن‌ها شروع می‌نماید. 2- هر یک از بازیکن‌ها می‌توانند مبلغ پیشنهادی مزایده را حتی به ترازو دست خرید بازی فکری مونوپولی کم 10% ارتقا دهند.خرید بازی فکری مونوپولی بانکدار و یا بازیکنی که مهره‌اش بر روی محل آیتم  خرید مهره های بازی مونوپولی مزایده قرار گرفته خرید بازی فکری monopoly خرید بازی فکری روپولی باشد هم می‌توانند خرید بازی فکری مونوپولی مبلغ پیشنهادی مزایده را ارتقا دهند. 3- بازیکنی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد داده باشد چیره مزایده خواهد بود

خرید بازی مونوپولی اصلی

و پس از پرداخت خرید بازی فکری مونوپولی مبلغ پایانی به خزانه گواهی مالکیت آن محل را تحویل می‌گیرد. در صورتی که هیچ یک خرید بازی فکری مونوپولی از بازیکن ها تمایل به خرید نداشته باشند؟ هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. پرداختی انجام نمی‌شود و بازی به موقعیت معمولی ادامه می‌یابد. معاملات و اعطا کرد و ستدها خریدخرید بازی فکری مونوپولی فروش و یا معاوضعه املاک و خرید بازی فکری روپولی دارایی‌های بازیکن‌ها در هر زمان در طول بازی قابلیت و  خرید بازی فکری مونوپولی امکان پذیر می‌باشد. قبل از اینکه خیابانی را به فروش رسانده و یا  خرید بازی فکری monopoly اعطا کرد و ستدی در آیتم آن خیابان انجام بدهید نخست بایستی همگی ساختمان‌های موجود خرید بازی فکری روپولی در آن گروه خیابان‌ها اهمیت خرید مهره های بازی مونوپولی رنگ یکسان را به خزانه بفرشید. شما نمی‌توانید ساختمان‌ها را به سایر خرید بازی فکری مونوپولی بازیکن‌ها فروخته و خرید بازی فکری روپولی یا این که معامله‌ای حساس آن ها انجام دهید خرید بازی فکری monopoly . دارایی‌های هر بازیکن خرید بازی فکری مونوپولی در ازای پول نقد دارایی‌های دیگر و یا این که کارت آزادی از زندان قابل معاوضه می‌باشند. مبلغ معامله نیز توسط  خرید بازی فکری روپولی بازیکنی که معامله میان آن‌ها انجام

خرید بازی مونوپولی اصل

خواهد شد خرید بازی فکری مونوپولی گزینش می‌شود. در ضمن دارایی‌هایی که در رهن بانک می‌باشد براساس ارزش توافق شده در میان طرفین معامله می‌شوند. مالک جدید دارایی‌هایی که در رهن بانک هستند خرید بازی فکری مونوپولی : می بایست فورا وام را اهمیت بانک تسویه نموده و درارایی ذکر شده را از رهن بانک خارج بیاورد یا دار وامدار را مراقبت نموده و 10% از تمام مبلغ  خرید بازی فکری روپولی وام را به خزانه بپردازد. خرید بازی فکری مونوپولی عدم خرید مهره های بازی مونوپولی  قابلیت و امکان بازپرداخت بدهی‌ها 1- سعی کنید مقدار پول نقد خود را افزایش دهید. چنانچه نمی‌توانید بدهی‌های خویش را پرداخت نمایید، سعی کنید کلیدی فروختن خرید بازی فکری مونوپولی ساختمان‌ها و یا در رهن گذاشتن دارایی‌های خود، میزان خرید بازی فکری monopoly پول نقدی را که در اختیار دارید ارتقا دهید. فروش خرید بازی روپولی جدید ساختمان‌ها می‌توانید هتل‌هایتان را اساسی خرید بازی فکری روپولی نصف قیمت خرید بازی فکری مونوپولی به خزانه فروخته و فورا هر هتل را حساس 4 منزل معاوضه نمایید. خانه‌هایتان را نیز

خرید بازی مونوپولی کلاسیک

می‌توانید دارای نصف ارزش به بانک بفروشید. خانه‌ها بایستی خرید بازی فکری مونوپولی به رخ یکنواخت و به تعداد متساوی از خیابان‌های هر گروه با رنگ یکسان فروخته شود خیر این‌که 3 خانه از یک خیابان به فروش رسد در حالیکه هنوز 2 منزل در خیابان دیگری خرید بازی فکری مونوپولی از آن گروه باقی مانده باشد. در رهن بانک گذاشتن املاک به جهت این که املاک خویش را در رهن خزانه بگذارید نخست کل ساختمان‌های همان تیم رنگ را خرید مهره های بازی مونوپولی اصلی نصف ارزش به بانک بفروشید. گرفتن وام به جهت گرفتن وام بابت دارایی‌هایی که خرید بازی فکری monopoly در رهن بانک خرید بازی فکری روپولی گذارده شده‌اند کارت گواهی مالکیت دارایی‌های ذکر شده را به پشت برگردانده خرید بازی فکری مونوپولی و مساوی مبلغ وامی که در پشت هر خرید بازی فکری روپولی یک از کارت‌ها درج شده‌ میباشد را از بانک خرید بازی فکری مونوپولی دریافت نمایید. گشوده پرداخت دار وامدار برای باز پرداخت مرهون می بایست هم خرید بازی فکری مونوپولی اندازه خرید مهره های بازی مونوپولی مبلغ وام به اضافه 10% آن را به خزانه

خرید بازی مونوپولی با کارتخوان

پرداخته نمایید. مبلغ باز پرداخت وام هم در پشت کارت مدرک مالکیت دارایی ذکر شده درج شده است. پس از پرداخت آن مبلغ به خرید بازی فکری روپولی بانک دارایی آیتم نظر از رهن خزانه خارج شده خرید بازی فکری مونوپولی و می‌توانید کارت سند مالکیت را به سمت روی آن برگردانید ارتقا اجاره ارزش در ایستگاه‌های راه‌آن و ساختمان‌های خدمات عمومی که از رهن بانک خرید بازی فکری monopoly بیرون آمده باشد افزایش خرید بازی فکری مونوپولی سطح اجاره بها در آن خیابان اخذ خواهد خرید بازی روپولی جدید شد. خرید بازی فکری روپولی ارتقا اجاره بها در ایستگاه‌‌های راه‌آهن و خرید بازی فکری مونوپولی ساختمان‌های سرویس ها عمومی خرید مهره های بازی مونوپولی که از رهن خزانه بیرون فراهم باشند نیز به همین ترتیب اخذ خواهد شد.

خرید بازی رومیزی مونوپولی

آیا به بازیکن دیگری بدهکار می‌باشید؟ در این صورت خرید بازی فکری مونوپولی کارت آزادی از زندان و تمامی دارایی‌های شما خرید بازی فکری روپولی که در رهن خزانه می‌باشند به بازیکن‌هایی که خرید بازی روپولی جدید به آنها بدهکار بوده‌اید منتقل خواهند شد. صاحب و مالک تازه نیز فورا بایستی مبلغی که به جهت خارج آوردن دارایی‌های خرید بازی فکری مونوپولی ذکر شده از رهن خرید بازی روپولی جدید خزانه در پشت کارت‌های گواهی خرید بازی فکری مونوپولی مالکیت درج شده هست را به بانک پرداخت نموده و دار وامدار را مهم بانک خرید بازی فکری روپولی تسویه نماید. یا خرید بازی فکری monopoly مدیون را نگهداری نموده و تنها بابت جابه‌جایی خرید بازی روپولی جدید مرهون هم اندازه %10 از مبلغ آن را به بانک خرید بازی فکری مونوپولی بپردازد. آیا به بانک بدهکار می‌باشید؟

خرید بازی روپولی فارسی

در این صورت کلیه دارایی‌ها و املاک خود را به خزانه بازگردانده و در عاقبت کلیه وام‌های شما کنسل خواهند شد. همگی خرید بازی فکری مونوپولی دارایی‌های شما بلافاصله به مزایده گذارده خرید بازی فکری روپولی خواهند شد. کارت‌های آزادی از زندان را که در اختیار دارید هم برگردانید خرید بازی فکری monopoly و در پایین جور کارت‌ها قرار دهید خرید بازی فکری مونوپولی. بقیه بازیکن‌ها به بازی ادامه خواهند بخشید تا وقتی که فقط یک بازیکن در بازی باقی بماند و آن بازیکن موفق بازی خواهد بود.

خرید بازی مونوپولی کلاسیک
خرید بازی مونوپولی کارتخوان دار
خرید بازی مونوپولی هاسبرو
خرید بازی مونوپولی اصل
خرید بازی مونوپولی بازیمن
خرید بازی مونوپولی چوبی
خرید بازی مونوپولی فکرآوران
خرید بازی مونوپولی اورجینال
خرید بازی مونوپولی اصلی
خرید بازی مونوپولی انگلیسی
خرید بازی مونوپولی ارزان
خرید بازی monopoly اصل
خرید بازی روپولی اصلی
خرید بازی روپولی ایرانی
خرید بازی مونوپولی در اصفهان
خرید بازی مونوپولی با کارتخوان
خرید بازی مونوپولی جدید
خرید بازی روپولی جدید
خرید بازی مونوپولی کارتخوان دار ارزان
خرید بازی monopoly کارتخوان دار
خرید بازی مونوپولی در شیراز
خرید بازی رومیزی مونوپولی
خرید بازی مونوپولی فارسی
خرید بازی فکری مونوپولی کارتخوان دار
خرید بازی روپولی فارسی
خرید بازی روپولی فانتزی
خرید بازی فکری monopoly
خرید بازی فکری روپولی
خرید بازی روپولی قدیمی
قیمت خرید بازی مونوپولی
خرید بازی روپولی کلاسیک
خرید مهره های بازی مونوپولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.